Téma a program

12. ročník konferencie pre učiteľov a pre všetkých, ktorým záleží na kvalite vzdelávania (nielen) na Slovensku, má tému  

 DIDACTICA MAGNA PRE 21. STOROČIE

(pocta J. A. Komenskému pri 350. výročí jeho úmrtia)

V ostatných rokoch sme na Konferencii Učíme pre život zdôrazňovali potrebu opustiť staré chodníčky a učiť moderne. V roku, keď uplynie 350 rokov od úmrtia J. A. Komenského, chceme zdôrazniť, že podstata dobrého vzdelania je stále tá istá. Mnohé myšlienky v dielach starých majstrov zostávajú aktuálnymi a viaceré princípy reformy vzdelávania, ktoré pomenoval Komenský v diele Didactica magna, by sme v reformných plánoch radi čítali aj dnes.

Pozývame vás k spoločnému hľadaniu nemennej esencie dobrého vzdelania v týchto programových líniách inšpirovaných Komenským:

1. Komplexnosť vzdelávania

Komenský vo svojich dielach zdôrazňoval, že vzdelávanie nemá byť zamerané jednostranne, ale má rozvíjať celú osobnosť žiaka. Vo Veľkej didaktike menuje eruditio (znalosti), mores (mravy) a religio (zbožnosť), inde spomína ratio (myseľ), oratio (jazyk, výrečnosť) a operatio (manuálnu zručnosť). Dnes často zdôrazňujeme vzdelávanie ku kompetenciám, ktoré zahŕňajú vedomosti, zručnosti a postoje. Gardner hovorí o ôsmich typoch inteligencie. Radi by sme do programu konferencie zaradili príspevky, ktoré ukazujú, ako v školách dokážeme rozvíjať viac než len jednu dimenziu osobnosti žiaka. 

2. Učiteľ a jeho poslanie

Komenský píše, že najviac námahy by učiteľ nemal vynaložiť pri vyučovaní samotnom, ale pri jeho príprave. Ak vytvorí pre žiakov podnetné prostredie, predloží im pre nich zaujímavú úlohu a poskytne im prirodzené zdroje, potom na vyučovaní môže ustúpiť do pozadia a prácu na získavaní poznatkov prevezmú žiaci. Darí sa vám takto organizovať vzdelávanie? Povedzte nám, ako na to.

3. Škola a jej pravidlá

Komenský hovoril aj o tom, že učiteľ nesmie byť len stĺpom pri ceste, ktorý ukazuje cestu, ale sám nejde. To, ako žijeme, ako sa správame, čo si dovolíme a čo už nie - to všetko formuje charakter žiakov viac než akékoľvek hodiny etickej, či náboženskej výchovy. Poznáte, či dokonca uplatňujete vo svojich školách také pravidlá, ktoré vedú žiakov k zodpovednosti, slobode, samostatnosti, či spolupatričnosti? Nenechávajte si to pre seba a povedzte o tom aj kolegom.

4. Školský systém

V diele Komenského nájdeme aj úvahy o tom, ako by mala byť usporiadaná vzdelávacia sústava. Venoval sa potrebe postupnosti a nadväznosti učiva, definoval stupne vzdelávania. V ostatnom čase sme zaznamenali vznik niektorých analytických materiálov, o zmenách v systéme vzdelávania pojednávajú programy politických strán. Na konferencii nechceme dávať priestor politickej propagácii, ale odborné východiská úvah o zmenách vo vzdelávacom systéme by mali byť učiteľom známe. Pozývame teda aj nositeľov novátorských myšlienok súvisiacich s nastavením vzdelávacieho systému, aby prihlásili svoje príspevky. 

5. ... v súlade s prírodou

V Komenského diele sa hovorí predovšetkým o prirodzenosti ľudského ducha a duše, o odlišnosti detského myslenia a prežívania oproti dospelým. Dnešná medicína a prírodné vedy nám poskytujú oveľa podrobnejšie informácie o fungovaní ľudského mozgu, vývinu psychických mohutností dieťaťa a mladého človeka. Určite je toho veľa, čo stojí za to vedieť z tejto oblasti ľudského poznania. V situácii prebiehajúcich klimatických zmien však myšlienka súladu s prírodou dostáva aj novú dimenziu, o ktorej v 17. storočí ľudia ešte veľmi neuvažovali - my však o nej uvažovať musíme. Radi dáme priestor príspevkom, ktoré budú akcentovať potrebu súladu vzdelávania s prírodou v oboch vyššie menovaných aspektoch.

 

 

Žiadne