Program konferencie

Program konferencie 17. - 19.9.2021

PROGRAM KONFERENCIE UČÍME PRE ŽIVOT 2021

 

 

Piatok 13:30

Zasadačka MsÚ

Otvorenie konferencie

Konferenciu bude otvárať minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling.

Tému konferencie uvedie Daniel Bútora, riaditeľ Združenia škôl C.S. Lewisa.

DIDACTICA MAGNA PRE 21. STOROČIE

 

Piatok 15:30

Veľká sála

 

Ján Horecký: „Jedenkrát čapil, sedem ich zabil“ alias Globálne kurikulum

Učebné predmety sú ako knižnice – zahŕňajú triedené a usporiadané informácie. Svet okolo nás je naproti tomu typický komplexnosťou. Do ktorého predmetu nepatrí fenomén „rieka“? Dá sa plnohodnotne vzdelávať inak než cez štruktúru predmetov? Ako maximalizovať prínos Projektu a nastaviť tímovú spoluprácu ako nevyhnutne žiadúcu? Deti vchádzajú do sveta s obrovskou chuťou bádať, ako využiť túto energiu pri vzdelávaní?

Príspevok odpovedá na tieto a ďalšie otázky cestou konkrétnych krokov, ktorými celá škola prechádza počas časti školského roka od ohlásenia výzvy až po prezentáciu finálnych produktov.

Malá sála

 

Jakub Šimek: Vzdelávanie v čase medzi svetmi

Príspevok je inšpirovaný rovnomennou knihou Zaka Steina. Tá sa zameriava sa na vzdelávanie v čase masívnych technologických, sociálnych a prírodných zmien. Stojíme pred dvoma scenármi. V jednom technológie nahrádzajú a frustrujú ľudí. V druhom symbioticky pomáhajú tvoriť „blahobyt vzdelanosti“.

Salónik P1

 

Michal Anderle, Katarína Marčeková: Ako P-mat pracuje s nadanou mládežou - inšpirácie pre učiteľov

Už viac ako 20 rokov rozvíjame v rámci organizácie P-mat mladé talenty v matematike a fyzike. Dosahujeme to pomocou rôznych súťaží, táborov, odborných prednášok, ale aj zážitkových hier. V rámci prednášky by sme sa s vami radi podelili o niekoľko krátkych aktivít, ktoré môžete využiť aj v rámci bežnej výučby, spomenuli vzdelávacie výzvy, s ktorými sa stretávame a predstavili naše aktivity.

Salónik P2

 

Marek Kmeť, Petra Gubišová: Osobnostný rozvoj s podporou grantových programov TDPS

Víziou grantového programu neinvestičného fondu Teacher Development Program Slovakia (TDPS) je motivovať všetkých pedagogických a odborných zamestnancov základných škôl, stredných škôl a gymnázií, aby na sebe komplexne pracovali, podporovali svoj osobnostný a profesijný rast a zároveň svoje nadobudnuté vedomosti a znalosti zdieľali so svojou komunitou. Ak chcete získať informácie o tom, ako žiadať o grant na svoj osobnostný rozvoj, potom ste na správnej adrese.

Salónik Satel

Miloš Kmeťko: Otvorený systém podpory učenia a vzdelávania

Systém zamýšľaný ako súbežný vzdelávací systém k školskému systému, ktorého účelom je napomôcť paradigmatickej zmene vzdelávania v rámci školstva prakticky nedosiahnuteľnej, ktorou je premena prevažne vonkajšej motivácie žiaka/študenta k štúdiu na prevažne vnútornú motiváciu.

Reštaurácia

 

Marta Balgová, Nina Kubáčková: Pripravované inovácie v testovaniach na ZŠ

Predstavíme zámer a koncept kriteriálnych testov, prinesieme informácie o pilotnom testovaní na vybraných školách a poukážeme na rozdiely v interpretácii výsledkov získaných v normatívnych a kriteriálnych testovaniach

Aperitív bar

 

Kornélia Ďuríková: Na duši záleží aj v škole

Prečo sa svet uberá zlým smerom a kde sú trhliny, ktoré vytrvalo prehliadame? Kto je učiteľ vo svete, kde sa extrémne ľahko množí zlo? A čo s tým má detská duša? Príspevok sa bude venovať duševnému zdraviu a wellbeingu v dnešnej spoločnosti so zameraním na pôdu školy a ako môžeme zvnútra škôl bojovať o zdravé generácie detí aj učiteľov.

Piatok 16:30

Veľká sála

 
Miroslava Hapalová, Branislav Pupala, Petra Fridrichová:

Cesta k lepšiemu kurikulu základného vzdelávania

Súčasťou zmien vo vzdelávacom systéme sú postupné zmeny obsahu a foriem v základnom vzdelávaní. Štátny pedagogický ústav postupne tieto zmeny pripravuje  a pracuje na nich tak, ako sú naplánované v Pláne obnovy a odolnosti. Prestavíme východiská, princípy, ciele a postupnosť zmien, ktoré nás budú sprevádzať nasledovné roky.

Malá sála

 

Angelika Fogašová, Ján Horváth: Informatika 2.0

Zadarmo ponúkame všetkým učiteľom 230 plánov hodín, ktoré zrozumiteľne pokrývajú každú vyučovaciu hodinu informatiky na základnej škole od prvej až po poslednú minútu. Na našom workshope sa dozviete ako sa k materiálom dostať a vyťažiť z ich používania maximum. Naše materiály sú určené aj pre učiteľov a učiteľky, ktorí majú kvalifikáciu v inom predmete ako je informatika.

(odporúčame priniesť laptop, alebo tablet)

Salónik P1

 

Rastislava Haláková: Zaži si Hejného metódu ako žiak, zanalyzuj ako učiteľ.

Počas dielne si budete môcť na vlastnej koži vyskúšať, aké je to byť žiakom v škole, kde sa vyučuje Hejného metódou. Následne sa na túto vyučovaciu hodinu pozriete očami učiteľa.

Salónik P2

 

Michal Kuzár: Creative learning environment

Snažíme sa a hľadáme spôsoby ako učiť efektívne.Poďme sa pozrieť na prostredie,v ktorom učenie prebieha,aký vplyv má na proces učenia,aké prvky ho tvoria, prečo je užitočné rozumieť,ktoré časti vieme ovplyvniť my a aký to môže mať dopad na cieľovú skupinu?Možno začneme menej učiť a viac naučíme.

Salónik Satel

 

Veronika Klindová: Ako predať školu?

(Marketingové stratégie pre školy)

Viete, že vaša škola je tá naj? Chcete, aby to vedeli aj ostatní? Poďme spolu vymyslieť, ako predať svetu váš príbeh - tak, aby ste sa zmestili do rozpočtu a nemuseli robiť po nociach.

Salónik C25

 

Marek Kmeť, Petra Gubišová: Medzigeneračná komunikácia

Komunikácia v zborovni, ale i v triedach prináša strety generácií. Dôležité je rozumieť tejto komunikácii medzi kolegami, no i v interakcii učiteľ -žiak. Čo si pod spojením „vytočiť telefónne číslo“ predstavuje učiteľ pred dôchodkom? A čo žiak na prvom stupni? Téma je súčasť programu Ponorka v tíme.

 

Piatok 19:30

Veľká sála

 

Jarmila Šmecková, Zuzana Kohútová: Ako sa z našich stali cudzí (putovná výstava)

Čo sa stane, keď sa začne reťaziť zlo? Ľudia sa delia na my a oni, o druhých hovoria ako o neľuďoch, keď tí správni „tých“ nechcú a vyčleňujú zo svojej spoločnosti... Príbehy zo Slovenska? Áno. A tiež hovoríme o príbehoch ľudí vo vojnách v Chorvátsku a v Bosne a Hercegovine a ich posolstve.

Salónik P1

 

Marek Kmeť: „The Big Bang“ školstva na Hornom Gemeri

V Rožňave sa vymenili aktéri v samospráve. Prečo vznikla nová Koncepcia školstva? Ako je prepojená s Rožňavským Edukačným Klastrom a Strediskom služieb škole?Prečo sa stal Gemer pilotujúcim regiónom projektu Učitelia pre 21.storočie? A chcú učitelia v regióne prírodných a kultúrnych krás vôbec zmenu? A potrebuje ju samotný Gemer?Odpovede aj na tieto otázky sa môžete dozvedieť na spoločnom stretnutí v piatkovom programe Konferencie.

 

Sobota 8:30

Veľká sála

 

Milan Hejný: Vybrané zásady J.A.Komenského a ich odkaz pre nás. (online)

Príspevok sa bude venovať komentárom k vybraným zásadám J.A. Komenského aj s pohľadom Víta Hejneho na ne:

XXXII Nezačínej s učením, leč až když jsi náležitě vzbudil žákův zájem.

LXXXIV Smysly jsou pevným základem vědění.

XC Znáti podstatu věcí, znamená znáti jejich příčiny.

CXLIV Učitel buď nemá býti nějak zvlášť nadaný, nebo se má naučiti trpělivosti.

CXLV Učitel se má přizpůsobiti žáku a podporovati jeho chápavost všemi prostředky, jak jen může.

CLXVI Nejvíce se musíme vystříhati znechucení, neboť to jest nejzřejmější jed při učení.

 

Malá sála

 

Viktória Marcinová, Alžbeta Uríková, Stanislava Opátová: Triedna knižnica čarovná fazuľka 

Triedna knižnica znamená dať deťom knihy na dosah ruky. Zároveň ich cez prestávku utíši a tiež im pomáha sústrediť sa. Čím ju ale naplniť, aby naozaj zaujala? Predstavíme vám učiteľov, ktorí už triedne knižnice testujú a takisto spôsob ako si jednu zriadiť vo vlastnej triede - a takmer zdarma.

Salónik P1

 

Ivan Kalaš, Andrej Blaho: Informatika s Emilom pre 3. ročník

V spolupráci našej fakulty s Indíciou vyvíjame inovatívnu metódu na vyučovanie informatiky pre 1. stupeň ZŠ, s dôrazom na veku primeraný konštruktivistický vstup do programovania. Našim prístupom chceme podporovať pedagógov 1. stupňa, ktorí sa programovania zatiaľ obávali... ale viac sa už nebudú!

Salónik P2

 

Janette Motlová: Význam obrazov a príbehov pri hodnotení žiakov alebo Známka nie je všetko

Čo všetko sa skrýva za známkou? Do akej miery je hodnotenie subjektívne? Ako nám rozprávky, obrazy a príbehy pomôžu pri hodnotení? Ako urobiť z hodnotenia zaujímavú aktivitu pre žiaka aj učiteľa? Ako INAK zistiť, čo dieťa vie? Ako pomôcť rodičovi objektivizovať pohľad na schopnosti svojho dieťaťa?

Aperitív bar

 

ABCedu: Financie v praxi alebo ako naučiť deti rozumieť peniazom

Svoje peniaze si spočítať vieme takmer všetci; ako ich dokážeme zhodnotiť v našom každodennom živote? Finančným vzdelávaním pomáhame žiakom rozumieť financiám, učíme vyhodnotiť alternatívne finančné ponuky a prijímať správne finančné rozhodnutia v zmysle Národného štandardu finančnej gramotnosti.

Salónik Satel

 

Ľubica Noščáková: Ekohuncútstva- od starých záclon až do prezidentského paláca spolu s piatakmi

Ekohuncútstvo je drobný čin, také malé „ekologické darebáctvo“ v prospech prírody. Vyžaduje si schopnosť vnímať svet v súvislostiach,vedieť objaviť ekoproblém, identifikovať ho, vymyslieť a zrealizovať jeho riešenie. Ako vychovať zo žiakov akčných ekohuncútov ?

Salónik C25

 

Mária Ondášová: Keď si piataci na biológii navrhujú vlastný výskumný postup

Zažite si ako piataci na BIO navrhujú vlastné výskumné postupy a koľko výskumných otázok vygeneruje napr. skúmanie machu. Na hodinách s ExpEdíciou vytvárame žiakom priestor pre hlbšie porozumenie prírodných javov cez vlastné skúmanie a rovesnícke učenie - spôsobilostí potrebné aj v bežnom živote.

 

Sobota 9:45

Veľká sála

 

Peter Pallo: Vzdelávací obsah premietnutý do reality, vnímaný cez zážitok

"Je veľmi dôležité vytvoriť pre žiakov podnetné prostredie, poskytnúť im prirodzené zdroje informácii hravou formou. Potom už prevezmú iniciatívu vo vzdelávaní samotní žiaci. "

Malá sála

 

Svetlana Síthová: Inklúzia nie je iba slovo

Čo je to inklúzia? Praktické príklady toho,čo inklúzia dokáže v každej triede. (Dôvody, prečo je inklúzia nosnou témou novely zákonov)

Salónik P1

 

Tomáš Filip: Ako dnes učiť o holokauste

Aby študenti pochopili dôležitosť holokaustu ako historickej udalosti a ako súčasť spoločného ľudského príbehu v komplexnejších súvislostiach, je dôležité, aby učitelia poznali overené princípy výučby tejto témy. Workshop ich predstaví a ponúkne typy, ako túto tému zmysluplne priniesť študentom.

Salónik P2

 

Katarína Štukovská, Ján Kvak: Kariérová výchova a kariérové poradenstvo: strašiak alebo pomocník

Ako zefektívniť kariérovo-poradenský proces a naplno rozvíjať potenciál žiakov? Trendy sa posúvajú od expertného prístupu zameraného na diagnostiku smerom k holistickému prístupu a konštruktivizmu. Je poslaním kariérovej výchovy v meniacom sa svete podporovať rozvoj životných zručností žiakov?

Aperitív bar

 

Péter Urbán: Regionálne centrá podpory pre učiteľov

Reforma strieda reformu, ale mnohé z nich skončia len na papieri. Zmeny vo vzdelávaní sú však potrebné a musia sa dostať najmä do tried. Spojme sily a pomôžme tomu. Prezentácia projektu, ktorý je súčasťou Plánu obnovy a odolnosti.

Salónik Satel

 

Michal Bohuš: Všetko malo byť inak - Slovensko po roku 1945

Príďte sa pozrieť na hodinu dejepisu, ktorá vás nebude nudiť. Spolu sa zaujímavou a hravou formou zoznámime s dejinami Slovenska po roku 1945. Úlohy a aktivity, ktoré si vyskúšame sú súčasťou publikácie Všetko malo byť inak, ktorá vyšla vďaka spolupráci Sokratovho a Komenského inštitútu.

Salónik C25

Martina Nociarová: Čo sa deje v hlavách žiakov, keď je skúmania naozaj v ich rukách...?

Zažite si ako prebieha hodina chémie, keď je objavovanie a konštruovanie poznatkov v rukách žiakov. Pozrieme sa, čo si žiaci myslia o chemickej čistote vody a rozdieloch medzi druhmi vôd a čo sa deje, keď ich zloženie skúmajú v tímovej spolupráci. Na čo im to v živote bude? A aké presahy ExpEdícia ponúka?

 

Sobota 10:45

Veľká sála

 

Anna Chlupíková: Čo robia na ministerstve v sekcii materských a základných škôl?

Zmeny - pripravované i realizované - sprevádzame lepšou komunikáciou s aktérmi vo vzdelávaní. Plán obnovy, zber údajov RIS, predprimárne vzdelávanie, novely zákonov, hodnotiaci systém - k tomu všetkému potrebujeme vzájomnú pomoc a spoluprácu. Ako teda na to?

Malá sála

 

Romana Culková, Zuzana Stankovianska: Učebnica slovenského jazyka 21. storočia – a predsa na papieri!

Fičíme na digitálnych pomôckach, ale ak sa máme učiť naozaj intenzívne, volíme papier. Predstavte si učebnicu, do ktorej sa píše, kreslí, lepí, lúštia sa šifry... Ani neviete ako, naučíte sa pravopis. Dozrel čas na pracovné učebnice: papierové a smart – pretože to máme dobre premyslené.

Salónik P1

 

Péter Urbán: Chcete byť partnerom projektu regionálnych centier podpory?

(otvorený workshop)

Počuli ste už o projekte regionálnych centier podpory pre učiteľov? Uvažujete o vytvorení takého centra vo všom regióne? Alebo chcete byť odborným partnerom pre nejakú tému? Príďte sa porozprávať o možnostiach a podmienkach spolupráce.

Salónik P2

 

Ivan Kalaš: Robotika pre 1. stupeň ZŠ

Na workshope sa účastníci oboznámia s ďalším výsledkom spolupráce FMFI UK s Indíciou – s pracovným zošitom pre žiakov a metodickými materiálmi pre učiteľov 1. stupňa (aj bez predchádzajúcej skúsenosti s informatikou). Budeme pracovať s programovateľnými hračkami typu Blue-Bot/Bee-Bot.

Reštaurácia

 

Daniel Bútora, Erik Tomash: Akadémia riaditeľov (program Združenia škôl C.S.Lewisa a Teach for Slovakia)

V programe AKAR pomáhame vytvárať sieť vedúcich pracovníkov základných a stredných škôl, ktorí sa chcú stať lepšími manažérmi a skutočnými lídrami zmeny vo výchove a vzdelávaní detí.

Aperitív bar

 

Michal Lenhart: Manažment školy 21. storočia

Riadenie školy vyžaduje množstvo aktivít a činností, pri ktorých Vám moderné technológie môžu ušetriť čas. Predstavíme Vám nástroje pre plánovanie porád a stretnutí, časový manažment, komunikáciu, riadenie činností, dokumentov, ktoré sú každodennou prácou (nielen) manažéra školy.

Salónik C25

Dávid Vrtaňa: Inovatívne metódy vo vzdelávaní finančnej a čitateľskej gramotnosti.

Ako implementovať inovatívne metódy learning by doing, snowballing, rolové hry, gamfikáciu, mind map, timovú prácu a e-learning do prostredia finančnej gramotnosti. Zoznámite sa s konkrétnymi aktivitami a úlohami pre žiakov. Dozviete sa ako efektívne prepájať medzipredmetové vzťahy vo vyučovaní finančnej gramotnosti. Sami si vyskúšate vytvoriť nejakú aktivitu s využitím inovatívnej metódy. Ako vniesť interaktivitu do vyučovania finančnej gramotnosti.

 

Sobota 11:45

Veľká sála

 

Martin Kuruc: Komenský - moderný motivátor

J. A. Komenský. Aj dnes sa môžeme stretnúť s jeho výrokmi vo vstupnuch halách škôl, na univerzitách, a vôbec miestach ktoré sú nejako spojené s výchovou a vzdelávaním. Vieme ale naozaj, čo si tento človek skutočne myslel o vzdelávaní? A prečo by plakal keby videl ako sa vzdelávajú deti dnes?

Malá sála

 

Zuzka Herbrychová: Správny kľúč?

Ako môže byť spôsob vyučovania kľúčom nielen k samostatnosti a ostatným zručnostiam, ale možno aj k zmene spoločnosti. Príďte sa dozvedieť čo prináša program Civilizácia v predmetoch dejepis, občianska náuka a geografia.

 

Salónik P1

 

Zuzana Burjanová: Učme deti pozrieť sa do zrkadla

Množstvo energie v školách venujeme hodnoteniu žiakov. Písomky, skúšania, poznámky, slovné hodnotenia, známky - vždy ide o hodnotenie dieťaťa učiteľom. Najviac nás však poháňa vnútorná motivácia, naša vlastná potreba niečo zmeniť, zlepšiť. Ako môžeme deti učiť sebahodnoteniu? Akými metódami môžeme na hodinách sebahodnotenie robiť, čo prináša žiakom a prečo by sme vlastne mali u detí budovať schopnosť zhodnotiť svoje výstupy a možnosti?

Salónik P2

 

Pavol Hejný: Ako vytvárame elektronickú verziu učebníc Hejného metódy?

Od nápadu a dopytu učiteľov až po fungujúci produkt. Ako vyzerajú elektronické učebnice, aké sú problémy pri ich tvorbe. Aké elektronické nástroje používať a nepoužívať pri výučbe? A čo sú výhody a nevýhody digitalizácie školstva?

Salónik Satel

 

Lucia Bokesová: Ako na šťastie - osobnostný a sociálny rozvoj

Projekt Ako na šťastie vychádza z presvedčenia, že na školách by sme mali vytvárať priestor na to, ako žiakom pomôcť zlepšiť pocit šťastia a život ako taký. Súčasťou projektu je niekoľko konceptov a prístupov, ktoré podporujú sebapoznanie, osobnostný rast, psychické zdravie a dobré vzťahy.

Salónik C25

 

Lýdia Suchová: Aj takto sa dá zachrániť život dieťaťu

Bohužiaľ, na Slovensku nebolo zriedkavosťou, že diagnózu MR (mentálna retardácia) – variant A dostávali aj deti s intelektom v bežnom pásme. Čo keď sa po rokoch potvrdí, že nálepka „MR“ im nepatrí? Dá sa žiak na 2. stupni ZŠ, ktorý bol od 1. triedy vzdelávaný podľa osnov špeciálne školy, vrátiť ešte do hlavného prúdu medzi svojich spolužiakov, za ktorými neskutočne zaostáva? O tom, ako sa s tým popasovala ZŠ v Lozorne, čo sa jej osvedčilo a čo nie, bude hovoriť riaditeľka školy. Podelí sa s veľmi praktickými skúsenosťami, ktoré môžu byť inšpiratívne aj pre ostatné školy v podobnej situácii.

 

Sobota 14:30

Veľká sála

 

Michal Rybár: Digitalizácia vzdelávania

Ministerstvo školstva rozbieha viacero investícii do digitálneho vybavenia a zároveň spustilo pilotný projekt školských digitálnych koordinátorov. Čo nás ešte čaká a aké sú ešte ďalšie plány do budúcnosti?

Malá sála

 

Alena Molčanová: Školák z náhradnej rodiny alebo Dieťa s príbehom

V školách sú deti, ktoré prežili neštandardné a nevhodné situácie detstva: opustenie, zanedbávanie, týranie. Povieme si o traume, ktorá sa ich života zmocnila a diktuje im ako sa majú správať, o druhoch náhradných rodín, v ktorých deti nachádzame a o základoch psycho-sociálnej pomoci pre ne.

Salónik P1

 

Ivan Kalaš, Andrej Blaho: Informatika s Emilom pre 4. ročník

V spolupráci našej fakulty s Indíciou vyvíjame inovatívnu metódu a vzdelávací obsah s názvom Informatika s Emilom pre 1. stupeň ZŠ. Po úspešnom rozbehu prvej časti teraz organizujeme vzdelávania už aj pre učiteľov 4. ročníka. Účasť na tomto workshope predpokladá znalosť Emila pre 3. ročník.

Salónik P2

 

Tibor Hujdič: Cesty k skutočnej čitateľskej gramotnosti

Začneme nevyhnutným: odmietnutím nácviku dobrých výsledkov testov. A pokračujeme podstatným: Ako prekonať chronickú krízu nečítania učiteľského zboru. Predstavíme metódy rozvíjajúce porozumenie textu - hlasné uvažovanie učiteľa pri jeho hľadaní zmyslu čítaného textu a metóda "učíme sa navzájom ".

Salónik Satel

 

Dagmar Dutková: Dramatizácia a tímová práca ako prostriedky na rozvoj mat. gramotnosti podľa HM

Divadlo a matematika, či divadielko na matematike? Ide to dokopy? Strata času alebo skvelý spôsob ako vtiahnuť do matematiky aj tých najzarytejších matematických flegmatikov ?Odpoveď nájdete, keď si na našom workshope zažijete: štrngneme si, hodíme si, ponaťahujeme gumičky, pozrieme na ciferník.

Salónik C25

Michal Kuzár: Larpová škola 

Gamifikovaný spôsob učenia obohatený o príbeh a postavy. Larpová škola prináša nový prvok formy vzdelávania, pričom obsah ostáva rovnaký. Jej cieľom je učiť viac v súvislostiach, zvýšiť motiváciu do učenia a vytvárať priestor pre zábavu aj osobnostný rast v mäkkých zručnostiach.

 

Sobota 15:45

Veľká sála

 

Ján Hábl: Je možné naučit (se) dobru?

Je člověk ve své podstatě dobrý nebo zlý? Jsme-li dobří, proč děláme zlé věci? Jsme-li zlí, jak bychom (se) mohli naučit dobru? Kdo může učit dobru? Jak se učí dobro? A co na to náš učitel národů, J. A. Komenský?

Malá sála

 

Lucia Šepeľáková: Storytelling vo výučbe: Učenie cez príbehy pre výchovu žiakov k vnímavosti

Interaktívny workshop prinesie malú ochutnávku toho, ako je možné využiť storytelling v edukačnej praxi, ako viesť žiakov, kolegov, ale i samých seba k vedomej vnímavosti a práci s inakosťou. Na workshope si ukážeme techniky a stratégie, ako efektívne pracovať s predsudkami a stereotypmi, nielen skrz online živú knižnicu...

Salónik P1

 

Eduard Wienk: Učiteľ ako sprostredkovateľ alebo ako si vychutnať svoju kávu

Ako učiť menej a naučiť sa viac, rýchlejšie a ľahšie, musí byť snom každého učiteľa. V tomto interaktívnom workshope dúfam, že vám ukážem, že sny sa môžu splniť. Stačí trochu si premyslieť, mať radosť z hrania hier, zvyk pozorovania svojich študentov ... a dobrá šálka kávy.

Salónik P2

 

Pavol Hejný: Zaujímavé problémy z informatiky v matematike

Hravé analógie v matematike a informatike: Ako ukázať základy kryptografie pomocou farebných čapíc na hlave.

Aperitív bar

 

Peter Samuel Tóth: Aktivity napomáhajúce k zvyšovaniu finančnej gramotnosti na školách

Už 11 rokov existuje „Národný štandard finančnej gramotnosti“. Ako to ale vyzerá s jeho aplikáciou na všetkých stupňoch vzdelávania na školách? Vedia si žiaci, študenti a absolventi našich škôl riadiť vlastné financie? Poznajú cenu práce? Vedia si vybrať z ponuky bánk, v ktorej si otvoriť účet alebo za akých podmienok môžu dostať úver na bývanie?

Salónik Satel

 

Ľubica Demčáková: Aktívna matematika na 1.stupni ZŠ

Prečo učiť matematiku prostredníctvom príbehov na 1.stupni? Ako učiť matematiku aktívne? Čo je to činnostné učenie? Ak máte záujem nachytať nové inšpirácie a prakticky si vyskúšať aktivity zamerané na rozvoj činnostného učenia v matematike, ste na správnom mieste.

Salónik C25

 

Martina Nociarová: Ako šiestak objaví hustotu, keď je fyzikárka skúpa na definície?

Ako sa menia predstavy šiestakov o hustote látok, keď ju môžu vidieť, počuť, zahrať...? A čo si pri konštruktivisticky a výskumne ladenom vyučovaní rozvíjajú? Zažijete, aké to je, keď majú priestor diskutovať, skúmať a formulovať závery svojimi slovami – bez jednej definície od učiteľa.

 

Sobota 17:00

Veľká sála

 

Roman Baranovič: Ako sme dištančne vzdelávali a čo sme sa pritom naučili

(panelová diskusia s riaditeľmi ZŠ)

Malá sála

 

Juraj Varga: Učiť sa nesúhlasiť! (Learning to Disagree)

Príspevok približuje výstupy projektu ,,Learning to disagree“ koordinovaného EuroCliom v rokoch 2017 až 2020. Predstavením sprievodcu pre učiteľov demonštruje využívanie aktívnych stratégií podporujúcich dialóg, diskusiu, debatu, stratégie formatívneho hodnotenia a využitie konkrétnych modelových aktivít na hodinách spoločenskovedných predmetov.

Salónik P1

 

Michal Lenhart: Trieda v cloude

Elektronizácia dokumentov, spolupráca, zdieľanie dokumentov, online zadania, písomky, ktoré sa opravia sami, umelá inteligencia v triede – nie to nie je ďaleká budúcnosť. S nástrojmi Office 365 toto všetko prinášame priamo do Vašej triedy. Ukážeme Vám ako ušetriť drahocenný čas učiteľa.

Salónik P2

 

Tomáš Boroš: Hudba ako čin

Hudbu nemožno vysvetliť slovom. Možno ju iba spoznávať činom. Na workshope spoznáme súbor hudobno-edukačných aktivít Tomáša Boroša, ktoré odkrývajú podstatu fungovania hudby. Môžu byť inšpiráciou aj pre pedagógov - nehudobníkov. Aktivity sú súčasťou novej publikácie InMusic.

Salónik Satel

 

Zuzana Perdíková: RELAX V ŠKOLE - s pokojom v duši sa ľahšie učí

Relaxačné techniky a metódy na uvoľnenie napätia podporujú duševné zdravie, priaznivú klímu triedy a kreativitu jednotlivcov. Na workshope sa dozviete ako podporovať duševné zdravie v škole. Vyskúšate si vybrané relaxačné techniky a metódy zamerané na uvoľnenie a verím, že si odnesiete pokoj v duši.

Salónik C25

 

Miroslav Kocúr: Inklúzia z druhej strany

Ako môže medzinárodný AP online kurz dať nový impulz aj bežnej školskej komunite

 

Nedeľa 8:30

Veľká sála

 

Roman Baranovič: Ako meriame na škole ciele výchovy a vzdelávania  (panelová diskusia)

Už 13 rok je v platnosti zákon o výchove a vzdelávaní. Aj keď s ním pracujeme pomerne často, keď si potrebujeme pozrieť nejaký konkrétny postup alebo údaj, málokto ho čítal celý a hlavne také tie obligatórne časti na začiatku. A predsa táto časť obsahuje jeden zaujímavý paragraf, ktorý sa ale nikdy nepodarilo naplniť nazvaný ciele výchovy a vzdelávania. Jeden z dôvodov, prečo sa nikdy nenaplnil je možno aj to, že sme si nikdy nedefinovali ako chceme úspešnosť v týchto cieľoch merať. Dá sa to ale vôbec? Má to zmysel? Aj v tejto panelovej diskusii sa o tom môžeme rozprávať.

Malá sála

 

Lucia Kysilková, Ibolya Straussová: Ako na disemináciu projektov vs. ako sa nebáť Erasmus +

Predstavíme vám niekoľko projektov v skratke, hlavne ich disemináciu a šírenie poznatkov po projekte cez Erasmus +, zameraný viac na výučba jazykov, ale aj iných predmetov v ZŠ. Ukážeme si niektoré inovatívne aktivity a možnosti využitia aj IKT, či CLIL.

Salónik P1

 

Viktória Marcinová, Alžbete Uríková: Ako definitívne odradiť deti od čítania pre radosť

Pôžitok z čítania by mal patriť medzi hlavné piliere zdravého školstva 21. storočia. Realita - často motivovaná najlepším záujmom o žiaka - ho ale často hasí už v počiatkoch. Čo presne sa deje v detskom mozgu počas toho ako číta? Existujú príliš ľahké knihy? A čo s tým majú fyzikárka a nemčinár?

Salónik P2

 

Martina Totkovičová: 100 spôsobov ako uvariť paradajkovú polievku - Didaktická kuchárka

Bude to zábavné a inšpiratívne stretnutie plné praktických receptov. Popretkávané ukážkami a priebežnou debatou. Oboznámime sa s tradičnými aj trochu netradičnými aktivizujúcimi formami vyučovania, a kde a ako ich využiť. Máte svoj zaručený recept? Príďte sa oň podeliť. Nemáte? Príďte sa inšpirovať.

Salónik Satel

 

Jana Kramárová: Vykúzlime partičku

Učitelia usilujúci sa o pozitívnu pedagogiku zápasia s otázkou, ako rozvinúť optimálne fungujúce spoločenstvo. Ponúkam systém zavádzania pravidiel, ktorý pomôže vytvoriť v triede dobrú partičku.

Salónik C25

 

Zuzana Burjanová: Učme deti pozrieť sa do zrkadla

Množstvo energie v školách venujeme hodnoteniu žiakov. Písomky, skúšania, poznámky, slovné hodnotenia, známky - vždy ide o hodnotenie dieťaťa učiteľom. Najviac nás však poháňa vnútorná motivácia, naša vlastná potreba niečo zmeniť, zlepšiť. Ako môžeme deti učiť sebahodnoteniu? Akými metódami môžeme na hodinách sebahodnotenie robiť, čo prináša žiakom a prečo by sme vlastne mali u detí budovať schopnosť zhodnotiť svoje výstupy a možnosti?

 

Nedeľa 9:30

Malá sála

 

Gabriela Dyttertová: Sprevádzanie žiakov 5. ročníka pri riešení problémových prírodovedných otázok

Trúfli by ste si v škole zrušiť rozvrh podľa klasických predmetov? Dali by ste žiakom kompetenciu rozhodnúť sa, čo sa v škole naučia? Ukážeme si, ako to vyzerá, keď žiaci riešia problém v skupinách spolu s učiteľmi, ktorí ich vedú k spolupráci a bádaniu o prírodných záhadách okolo nás.

Salónik P2

 

Ľubica Noščáková: Ako štvrtáci napísali a vydali knihu a naučili sa viac, než by sa čakalo

Dokážu 9-ročné deti napísať ozajstnú knihu? A dokážu ju aj vydať? Spracovať texty, grafiku, vypočítať najlepšiu finančnú stratégiu vydania, komunikovať s odborníkmi, vytlačiť knihu, pokrstiť ju, zarobiť peniaze a naučiť sa pritom celé učivo 4 ročníka? To všetko sme dokázali! A môžete aj vy. Ako?

Aperitív bar

 

Helena Weszelovszká: Škola, ktorá rastie vďaka všetkým

ZŠ Rozmarínová v Komárne je vďaka inováciám v posledných rokoch vnímaná ako moderná, spoľahlivá a dynamicky sa rozvíjajúca škola. Zmysluplná škola rastie zásluhou všetkých, preto sú mnohé aktivity u nás výsledkom synergie učiteľov, žiakov, rodičov a viacerých podporujúcich vzdelávacích inštitúcií.

Salónik Satel

 

Michal Horváth: Môže byť kariérová výchova a kariérové poradenstvo prípravou na život?

Na workshope vám ponúkneme inšpirácie ako rozvíjať kariérovú výchovu prostredníctvom zážitkových metód. Ukážeme vám možnosti posilňovania a aktivizovania žiakov v procese sebapoznávania, čo podporuje uvedomenie silných stránok a potenciálu. Vyjdite s nami na vrchol, je odtiaľ lepší výhľad...

 

Nedeľa 10:30

Veľká sála

 

Peter Lengyel: Tí zo šuflíka "tichí a bezproblémoví"

Kto sú žiaci zo šuflíka "tichí a bezproblémoví"? Málo o nich vieme, rodičov sme možno ani nevideli. Ale nerobia zle, tak ich nechávame tak - domnievajúc sa, že nás k životu nepotrebujú. Je to ale skutočne tak ? Kto sú outsideri, šikanovaní žiaci a "tiché vody"? Kedy sa len prizerať a kedy zbystriť?

Malá sála

Gabriela Burianková: Nielen vzdelávať, ale aj budovať charakter: Personalizované vzdelávanie

Cieľom personalizovaného vzdelávania je dosiahnutie celostného a harmonického rozvoja dieťaťa, získanie kvalitných vedomostí a v neposlednom rade rozvoj cností. Jeho prostredníctvom pomôžeme byť našim deťom nielen vzdelanými, ale aj charakternými ľuďmi.

Aperitív bar

 

Majka Ondášová, Martina Nociarová, Monika Chrenková, Lucia Borovská:

Diskusia o skúsenostiach s konštruktivistickým vyučovaním prírodných vied na ZŠ.

Príďte sa porozprávať s Martinou Nociarovou (ZŠ Fándlyho, Pezinok) a Majkou Ondášovou (ZŠ s MŠ Ľ. Fullu, Košice), ako sa mení rozmýšľanie, spôsobilosti a postoje ich druhostupniarov na výskumne ladených hodinách biológie, fyziky a chémie. Obe učia konštruktivisticky už štyri roky a radi s vami pozdieľajú aj skúsenosti z dištančného vyučovania podľa koncepcie ExpEdícia skús, skúmaj, spoznaj.

Salónik P1


Nora Czuczor: Dielňa Vekker a divadlo vo výchove – ako zapojiť drámu do výchovy

V rámci prezentácii budú môcť účastníci zažiť ako funguje divadlo vo výchove prostredníctvom programu #cédrusok. Pomocou dramaticko-pedagogických hier a zážitkového maľovania účastníci programu hľadajú odpovede na otázky ako napr. Kto som? Ako ma vidia ostatní? Ako sa môžem vyjadriť pomocou umenia?

Salónik P2

Orsi Véghová: „Povedia mi, že som sprostý Maďar!“ – Ako viesť deti k pochopeniu menšín?

Ako vychovať láskavých ľudí citlivých aj k potrebám menšín? Projekt rozumieme.si verí, že najlepší spôsob je priama osobná skúsenosť a preto pred štyrmi rokmi oživil dávno fungujúcu stredoeurópsku metódu na prekonávanie predsudkov, strachu a jazykových bariér cez prepojenie detí a rodín.  O ceste organizačného tímu, skúsenostiach a ponaučeniach porozpráva zakladateľka neziskovej iniciatívy.

Salónik Satel

Juraj Kolesár: Ako sa deti naučili milovať vedu

Ukazoval som učiteľom ako učiť fyziku tak, aby ju deti mali rady, podobne ako hejného matematiku. Veľa som si vypočul o tom ako sa to nedá. Keď prišla ponuka vyskúšať si to naživo s detmi, tak som nezaváhal. Prídte sa pozrieť a vypočuť ako sa mi to (ne)darilo a čo všetko som sa pri tom naučil.

Salónik C25

 

Slavomír Matejka: Mentor alebo dementor 2 

Inklúzia, wellbeing, mentoring, koučing - slová, o ktoré sa v školách začíname "potkýnať" čoraz častejšie. Aby to nebolo len potkýnanie, rozpoviem vám príbeh, ako tieto pojmy uchopila obyčajná štátna základná škola z dediny a v svojej snahe neostala sama.

 

Nedeľa 11:30 - 12:45

Veľká sála

  

Daniel Bútora: Nestačí, ak zmena príde len zvonka  

Všetko okolo nás volá po zmene, a zmenu mnohí aj sľubujú. Aj keby sa jej bránili, pretlačí ju sám život. Po rokoch zmien v iných sférach prichádza na rad aj vzdelávací systém, a azda aj ocenenie učiteľov. Aj keby sa naplnili všetky naše predstavy, nebude to stačiť. Skutočná zmena musí prísť zvnútra.

 

Peter Halák: Ukončenie konferencie