Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľ (kontaktné údaje):
Prevádzkovateľom portálu www.ucimeprezivot.sk je nezisková organizácia Indícia so sídlom Rovniankova 15, 851 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45736286, DIČ: 2023310520, bankové spojenie: Tatra banka, číslo účtu: 2920859132/1100. IBAN: SK29 1100 0000 0029 2085 9132. Prevádzkovateľ nie je platcom DPH. Telefónny kontakt na prevádzkovateľa je +421 948 895 170, e-mailový kontakt je indicia@indicia.sk.

Spôsob úhrady za objednané služby/podujatia:
Platbu za služby je možné realizovať nasledovným spôsobmi:

  • na faktúru; zálohová faktúra bude vystavená na základe zadaných údajov a zaslaná na kontaktný e-mail. Zálohovú faktúru je potrebné uhradiť najneskôr do termínu splatnosti na nej uvedenom. Vyúčtovacia faktúra, ktorá je daňovým dokladom, bude vystavená po úhrade zálohovej faktúry a zvyčajne býva doručená osobne na podujatí (resp. zaslaná poštou).
  • bankovým prevodom na účet; objednávateľ platí bankovým prevodom na základe prideleného VS a detailov bankového spojenia, ktoré mu budú zaslané e-mailom po zadaní prihlášky.
  • službou TatraPay (iba pre klientov Tatra banky); je prístupná všetkým majiteľom účtu v Tatrabanke s aktívnou službou internetbanking bez nutnosti aktivácie dodatočnej služby. Platba cez službu TatraPay prebieha priamo na stránkach Tatra Banky a je zabezpečená (šifrovaná) pomocou protokolu HTTPS, čiže sa nemusíte báť zneužitia Vašich údajov.
  • službou CardPay; je prístupná všetkým majiteľom kreditných kariet. Platba prebieha priamo na zabezpečených (šifrovaných) stránkach banky, čiže sa nemusíte báť zneužitia Vašich údajov.


Platbu je štandardne potrebné vykonať do 14 dní od potvrdenia prihlášky, inak zaniká nárok na službu. V prípade žiadosti o zľavu z poplatku za službu je potrebné platbu zrealizovať 3 dni po potvrdení, resp. zamietnutí zľavy.

Storno podmienky:
Prihlášku na podujatie je možné zrušiť pred zaplatením, ale aj po zaplatení účastníckeho poplatku prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky (kontakty sú uvedené vyššie, resp. sú zahrnuté v potvrdení objednávky). V prípade, že bude prihláška zrušená menej ako 15 dní pred konaním objednaného podujatia, prevádzkovateľ bude účtovať storno poplatok vo výške 30 € na osobu. V prípade, ak bude prihláška zrušená 72 a menej hodín pred konaním podujatia, alebo ak sa objednávateľ podujatia nezúčastní, stráca nárok na vrátenie poplatku, a ten v plnej výške prepadá v prospech prevádzkovateľa.

Zrušenie podujatia prevádzkovateľom:
V prípade, že bude podujatie zrušené z dôvodov na strane prevádzkovateľa, objednávateľovi bude už zaplatený účastnícky poplatok vrátený v plnej výške, a to najneskôr do 15. dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo ku zrušeniu podujatia.

Video a foto dokumentácia podujatí:
Vystúpenia lektorov a diskutérov bývajú v niektorých prípadoch zachytávané na videozáznam a môžu byť s ich súhlasom následne zverejnené na webových stránkach a internetových portáloch spravovaných neziskovou organizáciou Indícia, ale tiež aj na sociálnych sieťach. Z podujatí môže byť taktiež zhotovená fotodokumentácia. V oboch prípadoch je primárne snímané pódium a osoba prednášateľa. Za účelom dokumentácie podujatia môžu byť snímané aj hromadné zábery publika. Fotografie z podujatí môžu byť zverejnené na webových stránkach alebo sociálnych sieťach spravovaných neziskovou organizáciou Indícia, ale tiež aj použité na informačných alebo propagačných materiáloch organizácie.

Zachytávanie tvárí účastníkov ako jednotlivcov v rámci záznamov z podujatia nie je primárnym zámerom, napriek tomu môže dôjsť k zachyteniu prítomnosti a rozpoznateľnosti konkrétnych osôb. Indícia, n.o., sa v takom prípade zaväzuje neoznačovať na zverejnených videozáznamoch a fotodokumentácii zachytené osoby menom.

Prihlásením sa na podujatie organizované neziskovou organizáciou Indícia a účasťou na ňom objednávateľ potvrdzuje, že vyššie uvedené skutočnosti berie na vedomie a súhlasí s nimi.

Ochrana osobných údajov:
Odoslaním prihlášky na podujatie a/alebo zaregistrovaním sa na stránke www.indicia.sk alebo www.ucmeradi.sk objednávateľ udeľuje súhlas so zberom, spracovaním a používaním údajov podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje objednávateľa (resp. účastníka prihláseného na školenie), ako je meno, priezvisko, akademický titul, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, poskytnuté v rámci prihlasovacieho formulára budú slúžiť výhradne na spracovanie príslušnej prihlášky alebo objednávky podujatia, na realizáciu podujatia, na zúčtovanie relevantných platieb, a tiež aj k nevyhnutnej komunikácii. Objednávateľ sa týmto zaväzuje uvádzať presné a pravdivé informácie. Osobné údaje objednávateľa nebudú predávané, prepožičané, či inak poskytované tretej strane. Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na želanie objednávateľa i bez udania dôvodu, jeho osobné údaje vymaže z databázy.

Súhlas objednávateľa nadobúda platnosť okamihom dobrovoľného poskytnutia osobných údajov prostredníctvom zadania prihlášky na podujatie a trvá po dobu naplnenia účelu, za ktorým bol súhlas udelený, alebo do jeho odvolania.

Objednávateľ má právo požadovať:

  • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
  • informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
  • zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • opravu alebo likvidáciu svojich  neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
  • likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

Zasielanie marketingových informácií:
Objednávateľ môže pri zadávaní prihlášky cez formulár udeliť prevádzkovateľovi súhlas so zasielaním marketingových ponúk na ním zadanú e-mailovú adresu. Tento súhlas udeľuje objednávateľ dobrovoľne a môže ho kedykoľvek odvolať. Súhlas objednávateľa nadobúda platnosť okamihom dobrovoľného poskytnutia osobných údajov na marketingové účely prostredníctvom odoslania prihlášky na podujatie a trvá po dobu naplnenia účelu, za ktorým bol súhlas udelený, alebo do jeho odvolania. Súhlas objednávateľa so zasielaním marketingových ponúk nie je v žiadnom prípade podmienkou prihlásenia sa a účasti na zvolenom podujatí.